Contact us

ssta@utk.edu

or

Thomas Scott, President - tscott38@vols.utk.edu